Kezdőlap | Tartalomjegyzék |  

Petki János (1572–1612)

Régi székely nemesi család sarja. 1572-ben született, Sárospatakon végezte iskoláit közeli rokona, a Rimay János által "az irodalom kedvelőinek nagy pártfogója" elnevezéssel illetett Melith István felügyelete alatt. Annak ellenére, hogy külföldi egyetemet (tudomásunk szerint) nem járt, Erdély magas műveltségű neosztoikus főúri elitjébe tartozott. Már az 1580-as években fontos tisztségeket lát el. Báthori Boldizsár, majd Báthori Zsigmond, később Báthori András fejedelem szolgálatában áll. A zűrzavaros években a rudolfiánus irányvonal híve, de Bocskay hívó szavára a mozgalom mellé áll. Bocskay megteszi székelye generálisának, Petki azonban a diplomáciában és az udvari életben sokkal sikeresebb, mint a harcmezőn. Pályafutása csúcsára Rákóczi Zsigmond kancellárjaként ér el. Az új fejedelem, Báthori Gábor azonban nem kedveli, kegyvesztett lesz. Élete utolsó éveiben betegségek gyötrik, ennek ellenére "belesodródik" a fejedelem elleni összeesküvésbe. A felkelés leverése után a brassói szászoknál húzódott meg. Itt halt meg 40 éves korában.

Unitárius lévén szoros baráti kapcsolat fűzte (a szintén versíró) Kátai Mihály kancellárhoz és Péchy Simon püspökhöz. De kapcsolatban állt a Balassiakkal és Rimay Jánossal is. Kegyvesztettsége idején, 1610-ben jelentette meg sztoikus hangvételű certamenjét, régi kifejezéssel: vetekedését (kép jobbra). A művet az "erdélyi nemes ifjaknak" ajánlotta, nevét csak a vers akrosztikonjában tüntette fel (a címlapon nem).

Virtus és Voluptas

id. Lucas Cranach

A mű Silius Italicus (26–101) Punicájának egy önálló részletét (XV, 18–128.) dolgozza fel, melyben az Erény (Virtus) és a Gyönyör (Voluptas) megszemélyesített figurái próbálják a maguk által képviselt eszményeknek megnyerni az fjú Herculest. Nem szorosan vett fordítás, a példázatot keretbe helyezi, aktualizálja az erdélyi viszonyokra, Silius exemplumait Putarchostól származó példákkal is kiegészíti. A "Hercules válaszúton" motívum a görög filozófus Prodikosz, (i. e. V. szd.) egyik (Xenophónnál fennmaradt) példázatából ered. Már antik falfestményeken is megtaláljuk a témát, a kora újkori feldolgozók közül id. Lucas Cranach (balra vajon melyik nőalak Virtus és melyik Voluptas?) és Annibale Carracci (lent itt a vörös ruhás nőalak Virtus). Feltétlenül említést érdemel még Händel Hercules választása című operája is.

Két további, rövidebb versnek bizonyosan Petki a szerzője, hiszen ezek versfőibe beleszőtte nevét. Egyesek neki tulajdonítják a nagyon töredékesen fennmaradt Clitophon és Leucippe história szerzőségét. Megalapozottabbnak tűnik fel Klaniczay Tibor feltételezése, hogy Petki szerzeménye a Balassi utáni szerelmi költészet gyöngyszeme, a Sötét ködbül alig tisztult... kezdetű ének, ugyanis a vers kolofonjában megadott helyen és időben (Prága, 1603) pont ott tartózkodott. Egy erdélyi követség tagjaként ebben az évben töltött ugyanis több hónapot II. Rudolf Prágájában.

(NB.: ugyanekkor legalább egy további magyar költő is Prágában tartózkodik mint kancelláriai hivatalnok: Nyéki Vörös Mátyás, őt azonban nehezen tudjuk ilyen világias szerelmi regény szereplőjeként elképzelni.)

Carracci

Tartalom
A Virtusnak és Voluptasnak egymással való veteketése
Játszik az szerencse

Linkek
Silius Italicus, Punica, Liber XV.

Irodalom
Várfalvi Nagy János, Petki János élete, Kolozsvári Közlöny, 1872, 58., 64., 75., 101., 115., 116. sz.
Voigt Vilmos, A szerelem kertjében. Szempontok lírai népdalszövegeink kialakulásának és alkotásmódjának vizsgálatához, Ethnografia, 1969, 235–275; 1970, 28–54; 1980, 235–272; 1981, 513–532.